De mooiste vloeren voor de beste tarieven
Vraag een offerte aan!

N. KLUMPERS
GIETVLOEREN

Voor info bel:

06- 3434 1600

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Diensten N.Klumpers

 

VAN:

Klumpers Klusbedrijf & gietvloeren gevestigd op Twentehof 77 helmond

hierna te noemen: n.klumpers

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

N.klumpers” Klusbedrijf & Gietvloeren opdrachtgever: de wederpartij van N.Klumpers”. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen “N.Klumpers”. en een opdrachtgever waarop “N.Klumpers”. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met “N.Klumpers”. , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
 2. De door “N.Klumpers”. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders “N.Klumpers”. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 3 maanden wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. “N.Klumpers”. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft “N.Klumpers”. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan “N.Klumpers”. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan “N.Klumpers”. worden verstrekt. Indien

de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan “N.Klumpers”. zijn verstrekt, heeft “N.Klumpers”. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat “N.Klumpers”. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan “N.Klumpers”. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever “N.Klumpers”. derhalve schriftelijk in gebreke te Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. “N.Klumpers”. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal “N.Klumpers”. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal “N.Klumpers”. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 3. In afwijking van lid 3 zal “N.Klumpers”. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt “N.Klumpers”. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van “N.Klumpers”. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. “N.Klumpers”. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst 

 1. De vorderingen van “N.Klumpers”. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • na het sluiten van de overeenkomst aan “N.Klumpers” ter kennis gekomen omstandigheden geven“N.Klumpers” goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien “N.Klumpers”. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen is “N.Klumpers”. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van “N.Klumpers”. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan “N.Klumpers”.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal “N.Klumpers”. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal “N.Klumpers”. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van “N.Klumpers”., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien “N.Klumpers”. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is “N.Klumpers”. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. “N.Klumpers”. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien “N.Klumpers”. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden 60% van de kosten voorafgaand aan de werkzaamheden en de resterende 40% binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door “N.Klumpers”. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van “N.Klumpers”. en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens “N.Klumpers”. onmiddellijk opeisbaar zijn.
 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 14. Incassokosten
 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
 • over de eerste € 500,- 15%
 • over het meerdere tot € 000,- 10%
 • over het meerdere tot € 500,- 8%
 • over het meerdere tot € 000,- 5%
  over het meerdere 3%
 • Indien “N.Klumpers”. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien “N.Klumpers”. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van “N.Klumpers”. , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van “N.Klumpers”. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van“N.Klumpers”. of haar ondergeschikten.
 5. “N.Klumpers”. is nimmer aansprakelijk voor

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het N.Klumpers Klusbedrijf & Gietvloeren van “N.Klumpers”. worden daaronder begrepen.
 2. “N.Klumpers”. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat “N.Klumpers” haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van “N.Klumpers”.opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door “N.Klumpers”. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichtin tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien “N.Klumpers”. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van “N.Klumpers”. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft “N.Klumpers”. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen “N.Klumpers”. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn op te vragen bij “N.Klumpers”.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Uitvoeringsvoorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing: de Algemene consumentenvoorwaarden en Algemene voorwaarden zakelijk verkeer 2007 voor het Afbouwbedrijf in Nederland gedeponeerd door Noa bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30171023. De Algemene voorwaarden van “N.Klumpers Klusbedrijf & Gietvloeren” zijn bijgevoegd in de aangeboden offerte. Toepasselijkheid van iedere andere algemene voorwaarden dan voornoemde voorwaarden wijzen wij expliciet van de hand.

Deze offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever gestelde condities en/of uiterlijke waarneming en dient slechts ter indicatie. Wij houden ons het recht voor om deze offerte of gedeelten hiervan te herzien indien daadwerkelijke verrichte werkzaamheden afwijken van hetgeen is aangeboden of uit bezichtiging blijkt dat de werkzaamheden anders uitgevoerd dienen te worden dan blijkt uit de offerte. Wachttijden zullen doorberekend worden op basis van nacalculatie.

Bij acceptatie en het inplannen van werknemers van “N.Klumpers”. zal bij afzegging korter dan 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden 15% van de geplande factuur in rekening worden gebracht en korter dan 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden 25% van de geplande factuur in rekening worden gebracht. Afzegging direct voor aanvang (8 uur) van onze werkzaamheden en/of stopzetting van de werkzaamheden tijdens de uitvoering zal gefactureerd worden conform de daadwerkelijke kosten met een minimum van 50% van de geplande factuur. Bij een geschil kunt u maximaal 10% van de totale betaling aan “N.Klumpers”. inhouden tot het geschil is opgelost.

“N.Klumpers”. is nimmer aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die kan ontstaan aan tegels, del en/of betonvloeren zoals scheuren, gaten, wanden, verfwerk, loslatende tegels en/of andere verborgen gebreken voor zover deze niet is ontstaan door opzet of grove schuld. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het gebruikte materiaal. Het is altijd mogelijk dat egaline haarscheurtjes krijgt door werking van de vloer.

“N.Klumpers”. is nimmer aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die ontstaat door optrekkend vocht, vocht of door verborgen gebreken aan de ondervloer. De ondervloer wordt nimmer geaccepteerd zonder uitgebreid onderzoek. “N.Klumpers”. werkt met vakmensen en specialistisch materiaal en is niet aansprakelijk te stellen indien de werkzaamheden in uw opdracht worden uitgevoerd terwijl “N.Klumpers”. werkwijze of materiaal afkeurt, het niet volgen van ons advies is voor uw risico.

“N.Klumpers”. garandeert een deugdelijk en zorgvuldige afwerking van de aangeboden prestaties zodanig dat met weinig overlast en zorgvuldig werken de uitvoering wordt gewaarborgd. De besproken garanties worden verzonden na ontvangst van de volledige betaling